T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Milli Emlak Genel Müdürlüğü


Sayı    :B.07.0.MEG.0.9/3251-0
Konu  :Vakıf Şerhleri
           

07.07.2006-28731

 

 

GENELGE
(2006/10)

           Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 14.03.2005 tarihli ve 2005/4 sayılı Genelgelerine ek olarak yayımlanan bir örneği ekli 24.04.2006 tarihli ve 2006/7 sayılı Genelgede;


            -03.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5304 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen; “Tapu kayıtlarında icareteyn ve mukataalı olduğuna dair vakıf şerhi bulunan taşınmazlarda 12 nci maddenin üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.” hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak Genel Müdürlüklerince yayımlanan 2005/4 sayılı Genelgeden ve “3402 sayılı Kadastro Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında 5304 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin geçmişe uygulanacağına dair yasa koyucunun bir irade açıklamasının bulunmadığı, tamamlanmış hukuki durumların korunması gerektiği, dolayısıyla hak düşürücü süre geçtikten sonra işletilen şerhlerin bir süre ile sınırlı olmadan terkinin talep edilebileceğine” ilişkin Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 12.12.2005 tarihli ve 9222/11233; 12.12.2005 tarihli ve 9248/11220 sayılı kararlarından bahsedilerek,

-Kadastro tutanaklarının kesinleşmesinin üzerinden on yıl geçmiş olan vakıf şerhlerinin tescili için açılacak davaların İdareleri lehine sonuçlanma ihtimalinin kalmadığı, vakıf şerhi aktarılmayan taşınmazlar için dava açılmasında şimdilik hukuki bir yarar bulunmadığı, açılmış olan davaların da müracaata bırakılması,
            -Kadastro tutanaklarının kesinleşmesini müteakiben on yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra idari yoldan işletilen vakıf şerhlerinin terkini için açılan davalarda ilgililerin yargılama gideri ve vekalet ücreti talep edilmeksizin davadan vazgeçmeleri sağlanarak terkinlerinin idari yoldan yapılması,
            -Bu vakıf şerhlerinden maliklerince terkin davası açılmayan şerhlerin ise maliklerinin başvurusu halinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1014 üncü maddesi gereğince idari yoldan terkin işlemlerinin yapılması,
            Gerektiği belirtilmektedir.
            Buna göre, Hazine taşınmazlarının tapu kayıtları incelenerek, kadastro tutanaklarının kesinleşmesinin üzerinden on yıl geçtikten sonra idari yoldan tapu kaydına vakıf şerhi işlendiği tespit edilen Hazineye ait taşınmazların tapu kayıtlarındaki şerhlerin terkini için Vakıflar Genel Müdürlüğünün örneği ekli Genelgesi gereğince işlem yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini, gereğini ve bu Genelge ve ekinin çoğaltılarak İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

 

EK:Genelge örneği

 

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine (Defterdarlık)